A website from the Massachusetts Historical Society; founded 1791.
close

Browsing: Papers of John Adams, Volume 13


Search for a response to this letter.

Docno: ADMS-06-13-02-0162-0010-0001

Author: Netherlands, States General of
Recipient: Adams, John
Date: 1782-08-29

VII. Proposed Amendment to Article 9

Het 9e: Artikel zoude tot wegneeming van alle difficulteiten op deeze wy se verandert konnen werden.
Voorts is overeengekomen en beslooten, dat het volkomen vry zal staan aan alle kooplieden, bevelhebbers van Scheepen en andere Onderdaanen of Ingezeetenen der beide contracteerende Mogendheeden in alle plaatsen, respectivelyk gehoorende onder het gebied en de jurisdictie der welderzyd se Mogendheeden, hunne eige zaaken zelfs te verrigten; zullende dezelve wyders omtrend het gebruik van Tolken of Makelaars, mitsgaders met opzigt tot het laden of ontladen hunner Scheepen, en al het geen daar toe betrekkelyk is, over en weeder op den voet van eyge Onderdaanen en in gelykheid met1 de meest gefavoriseerde Natie geconsidereerd en gehandelt werden.
Cite web page as: Founding Families: Digital Editions of the Papers of the Winthrops and the Adamses, ed.C. James Taylor. Boston: Massachusetts Historical Society, 2018.
http://www.masshist.org/apde2/