A website from the Massachusetts Historical Society; founded 1791.
close

Browsing: Papers of John Adams, Volume 12


Docno: ADMS-06-12-02-0139-0001

Author: Bracht, Herman van
Recipient: Adams, John
Date: 1782-01-26

From Herman van Bracht

[salute] Wel Edel Gestrenge Heer

Het is nu omtrent een Jaar geleden dat de Heer Dana de beleestheid had, om aan myne nieuwsgierigheid te voldoen, my uit Parys toetezende de fransche uitgave, der verzamelde constitutien van de Amerikaansche staten: Eenige vrienden nevens my, alle hoogagters van en welwenschers aan die volken, vonden goet dat dat werkje vertaald wierd, op dat alle nederlanderen zoude kunnen weten op wat schoonen en zuiveren grond de voers regering en vryheid van Amerika zig gevestigdt had; de Heer Wanner boekhandelaar ter dezer plaads, ondernam het werk; maar doe het stuk genoegzaam was afgedruckt, vernamen wy dat het Edel congres, een volledige zamenstel van haar constitutien en tractaten had doen uitgeven, hier om was die drukker genoodsaakt de Tytul van zyn neerduitsche uitgave te veranderen, en dat stuk, als een eerste deel int ligt te doen verschynen, In hoop van met er tyd het ontbrekende te zulle kunne magtig worden, en dan dat waarlyk schoon werk volledig zyn landgenoten aan te bieden.1
Nadien nu het E. Congres alleen maar 200 exemplaren heeft doen drukken, en het werk dus niet te bekomen is, dan door hun aan wien { 219 } t zelve door ’t E. Congres is toegezonden, zoo neme Ik de vryheid my zelve hier over regtstreeks tot uweledlgst te wenden, met Ernstig verzoek, dat uwel ed Gest mogt goet vinden, ter bevordering van bovengemeld oogmerk, my voir eenige maanden een exemplaar toe te vertrouwen. Dit werk In’t nederduits volledig vertaald te zien, kan niets dan van nut zyn zoo voor Amerika als voor deze provintien een yder die lust heest, kan dan het schon En vast fundament, waar op Amerikaa’s vryheid onwrikbaar rust, beschouwen, Ik denk ook dat het nog veele zal aanmoedigen de zaak van Amerika meer en meer toegedaan te zyn, nadien er nog zeer velen zyn In dit land die geen denkbeeld altoos van de aangename Constitutie van Amerika hebben, en egter niet zonder Invloed op onze regering zyn.
Neem het my niet kwalyk wel ed Gest Heer dat Ik my In dit verzoek tot u hebbe gewend; uw alsins bekende beleestheid zal my wel wille verschonen, dat Ik eenige oogenblikken van uw tyd, die Gy tot veel wigtiger bezigheden nodig hebt, uw hebbe doen verliezen.
Biddende den Almagtigen dat Hy uwel ed Gest pogingen zegene, en dat het In’t kort my en Anderen, tot welzyn der byde landen, zal mogengegunt zyn, uwel ed Gestrenge te mogen adresseren, als zyn Excellentie de geaccrediteerden Minister der vrye staten van Amerika by onzen souveryn, t geen hartelyk wenscht die de Eer heest zig, met aanbieding van zyn geneugen dienst, te noemen Wel Edel gestr. Heer Uweled gestr ond. Dienaar
[signed] Herman van Bracht

Docno: ADMS-06-12-02-0139-0002

Author: Bracht, Herman van
Recipient: Adams, John
Date: 1782-01-26

Herman van Bracht to John Adams: A Translation

[salute] Dear Sir

It is now about a year ago that Mr. Dana was so kind as to satisfy my curiosity by sending me from Paris the French edition of the collected constitutions of the American states: Some friends, as well as myself, all well-wishers and with a high opinion of those people, thought it a good idea that that work be translated, so that all Netherlanders would be able to know on what a beautiful and pure basis the aforementioned government and liberty of America has been established; Mr. Wanner, a bookseller in this place, undertook the work; but when the piece was practically fully printed, we learned that the honorable Congress had had a complete collection of its constitutions and tracts published; for this reason the printer was obliged to alter the title of his Dutch edition, and to have that piece appear as the first volume, in the hope to get hold of the missing volume eventually, and then to offer that truly beautiful work to his countrymen completely.1
Now because the honorable Congress only had 200 copies printed, and the work is unobtainable except through those to whom the honorable { 220 } Congress has sent it, for that reason I take the liberty to turn to your honor directly about this, with the earnest request, that your honor might approve of entrusting a copy to me for several months, for the achievement of the aforementioned goal. To see this work completely translated into Dutch can only be useful both for America and also for these provinces, everyone who desires can see the beautiful and firm foundation on which America’s freedom steadfastly rests. I think also that it will encourage many more to support America more and more, because there are still very many in this country who as yet have no concept of the agreeable constitution of America, and nonetheless are not without influence on our government.
Do not hold it against me, your honor, that in this request I have turned to you; your well-known politeness will forgive me that I have made you lose some moments of your time, which you need for much more important activities.
Praying the Almighty, that He bless your honor’s attempts, and that soon it may be permitted to me and others, to the benefit of both countries, to address your honor as his Excellency the minister of the free states of America accredited by our sovereign, which is heartily desired by him who has the honor, with the offer of his sincere service, to call himself, honorable sir, your honor’s obedient servant,
[signed] Herman van Bracht
1. The two collections are Recueil des loix constitutives des colonies angloises, confédérées sous la dénomination d’Etats-Unis de l’Amérique-Septentrionale . . . , Paris, 1778, and The Constitutions of the Several Independent States of America; . . . , Phila., 1781. For their translation and publication by van Bracht as Verzameling van de Constitutien . . . van Amerika, . . . , 2 vols., Dordrecht, 1781–1782, see Jean Luzac’s letters to JA of 6 Sept. (vol. 11:475–477) and 10 Dec. 1781, above; and JA’s reply to Luzac of 13 Dec., above.
Cite web page as: Founding Families: Digital Editions of the Papers of the Winthrops and the Adamses, ed.C. James Taylor. Boston: Massachusetts Historical Society, 2018.
http://www.masshist.org/apde2/