Bosher, French Rev.

J. F. Bosher, The French Revolution, New York, 1988.