Ferguson, Truxtun

Eugene S. Ferguson, Truxtun of the Constellation: The Life of Commodore Thomas Truxtun, U.S. Navy, Baltimore, 1956.