NYHS, Quart.

New-York Historical Society, Quarterly.